News

Principles of designing a modern laboratory from the perspective of a laboratory furniture manufacturer

  • Date: 18.08.2020
  • Author: Marcela Pohanková

ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ MODERNÍ LABORATOŘE Z POHLEDU VÝROBCE LABORATORNÍHO NÁBYTKU

V současné době se více než kdy dříve ukazuje důležitost kvality a provedení laboratorních provozů. Z toho jasně vyplývá, že laboratoř není běžným „tuctovým“ pracovištěm, ale velmi specializovaným prostorem, na který jsou kladeny vysoké nároky kvalitativní, technologické a samozřejmě i koncepční.

Laboratoře patří v současnosti k běžnému životu v průmyslu, farmacii, medicíně, výukovém i praktickém školství, zkušebnictví, výrobě a jinde. Zaměření jednotlivých laboratorních provozů je již ze stručně vyjmenovaných disciplín značně rozdílné, a tedy i požadavky na jejich koncepci, materiálové a technologické řešení jsou velmi pestré. Při navrhování koncepce laboratorních provozů je třeba brát v úvahu i budoucí vybavení přístrojovou technikou, skladování a manipulaci jak se vzorky, tak i se spotřebním materiálem, a v neposlední řadě i dnes často opomíjený servis laboratorního nábytku a zejména digestoří, kde je přímý dopad na bezpečnost práce. Shrneme-li tento úvod, pak je jasné že od prvopočátku je třeba klást důraz na vybavení laboratorním nábytkem a na tzv. srdce laboratoře, které tvoří digestoře a médiové stěny.

Laboratorní nábytek a jeho pracovní sestavy v moderním pojetí 21. století jsou technologicky sofistikované výrobky na pomezí mezi klasickým nábytkem a špičkovou přístrojovou technikou. Kromě běžných požadavků na úložný prostor, pracovní plochy, estetický a funkční design a logické uspořádání v místnosti musí být nábytkové prvky vybaveny bezpečnými a všem platným normám odpovídajícími rozvody potřebných médií pro jednotlivá pracovní místa. Nábytkové sestavy se tak stávají neoddělitelnou součástí stavby, a to právě prostřednictvím systému napojovacích míst pevně spojených s budovou.  Z výše uvedeného faktu vyplývá nutnost hlubší úvahy o laboratoři jako o funkčním celku s určitým časovým předstihem, nejlépe ještě v době přípravy projektu rekonstrukce místnosti či budovy nebo v přípravné fázi před stavbou objektu nového.

Čtěte dále